Maktens arrogans - Sverige den sista sovjetstaten

Miljööverdomstolen, Svea hovrätt
c/o Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt
Box 8307
10420 STOCKHOLM

Överklagande av Miljödomstolens dom, Stockholms tingsrätt avdelning 9, rotel 7, den 23 december 2004, mål nr M 245-02

KLAGANDE
Hans Lönn
Älgövägen 359
133 37 SALTSJÖBADEN

MOTPART
Områdesnämnden i Nacka kommun
131 81 NACKA

SAKEN
Dispens avseende tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp

YRKAD ÄNDRING
Att dispens beviljas för tömning av BDT-avlopp eftersom det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet när underinstanser uppenbart inte rättar sig efter vad det verkliga kunskapsläget är.

SKÄLEN FÖR ÄNDRINGSYRKANDET

För det första, med tanke på vad som har hänt i Sydostasien, känns det helt futtigt att ägna någon som helst tid åt en sådan här skitsak. Men det finns trots allt relevanta kopplingar mellan regeringens ifrågasatta handläggning av katastrofen och våra myndigheters inkompetenta och okunniga handläggning av detta ärende liksom många andra.

Hur skall vi som medborgare kunna kräva en professionell handläggning från regeringens sida när man inte ens kan se till att det enklaste ärende kan handläggas seriöst. Det är näst intill osannolikt att kommun, länsstyrelse och miljödomstol så totalt saknar förmåga att ta till sig kunskaper. I sin nit att till varje pris, genom tillämpning av maktens arrogans, hävda sin ”rätt” tar man till metoder som direkt leder i bevis att Sverige måste vara den sista sovjetstaten.

Efter detta konstaterande tar jag bara upp några detaljer kring hur den inkompetenta handläggningen har skötts.

Jag har som framgår av handlingarna vid tre tillfällen tagit prover. De har klart visat på att reningsanläggningen fungerar bättre och bättre. Då utsätts jag för ärekränkning från kommunens sida genom att man hävdar att jag inte kan godtagas som provtagare. Den måste göras av någon licentierad! Nu råkar det vara så att min fortfarande levande moder, pensionerad förste länsassessor vid lns i Blekinge, vid tidpunkten ifråga kunde bekräfta att det var en ärekränkning. Man får som myndighet inte ifrågasätta mitt ärliga uppsåt. Har myndigheten anledning att göra detta tar man själv egna prover!

”För att kunna bedöma slamtömningens betydelse för reningseffekten krävs provtagningar under en längre reningsperiod än den som redovisats.” Jämför ovan! Och inte ens när jag tar prover godkänns de. Men det verkligt löjliga är ju att min anläggning är helt unik i Sverige. Det går verkligen att ta relevanta prover eftersom den är helt sluten fram till provtagningspunkten. I samtliga anläggningar i Sverige med markbädd går det ju överhuvudtaget inte att ta några prover! Det är verkligen typiskt för våra myndigheter att hänvisa till att flera provtagningar borde göras när man överhuvudtaget aldrig har tagit några prover som är jämförbara med mina.

”Om det förekommer luktproblem vid slamavskiljaren kan det bero på felaktig ventilation av densamma.” Har Miljödomstolen överhuvudtaget inte någon yrkesutbildad sakkunskap? Det s.k. miljörådet Margareta Bengtsson kan uppenbart inte vara civilingenjör på Väg- och vatten för då hade hon vetat att det blir luktproblem innan den mikrobiologiska processen kommer igång efter en tömning. Jag har inga som helst problem efter några månader eftersom jag utfört anläggningen efter naturvårdsverkets allmänna råd 1987:6.

Det roliga är att jag har varit med om att skriva Naturvårdsverkets anvisningar genom att jag 1966 var med om att ta fram VA 8 (på VA-byrån). När Naturvårdsverket bildades den 1 juli 1967 tog Vattenvårdsbyrån över VA 8! Alla vet att sandfiltrets akilleshäl är att BDT-vattnet inte sprids över hela filtret eftersom tyngdkraften gör att vattnet rinner rakt ner och större delen av filtret blir inaktivt. På samma sätt rinner vattnet bara rakt ner i markbädden! Jag har gjort en innovation när jag kom på det här med geotextilduken!!

”För att en anläggning skall fungera tillfredsställande krävs att det slam som avsätts i slamavskiljaren regelbundet förs bort.” Vilken tur att jag satte hänglås på min trekammarbrunn! Min forskning har givit överraskande positiva besked. Jag tömde nämligen min trekammarbrunn i somras efter att inte ha gjort det på sex år – till min oförställda glädje visade det sig att slammet i första kammaren bara var 10 cm djupt till skillnad mot 40 cm när jag tömt vartannat år. Tidigare fanns det dessutom slam i den andra kammaren eftersom bräddavloppet ligger 40 cm över botten! Jag behöver väl inte ytterligare förnedra Miljödomstolen med att förklara varför?

”Kommunen har också i sitt yttrande anfört att det för tömningens betydelse för reningseffekten krävs provtagningar under längre tidsperioder än de i Svedala/Trelleborgsrapporten.” Jag ber verkligen om ursäkt för att jag inte tidigare var så klarsynt att jag dömde ut kommunens inkompetens rätt. Rapporten säger ju att inte ens efter 6 månader har reningsförmågan återgått till den det var före tömningen. Vad skulle man då vinna på att ytterligare förlänga tidsperioden? Detta yttrande från kommunens sida är ju direkt idioti!  

Nu skall Miljööverdomstolen läsa alldeles särskilt noggrant. Den 7 oktober 2002 fick jag ett vänligt brev från kommunens chef för miljö- och hälsa, Eva Dahlbäck, om att jag kunde söka dispens från tömningen eftersom ”man har svårt att komma åt att tömma”. Jag har inte sökt dispens eftersom jag är så väl medveten om att om jag sökt och beviljats så hade man inte behövt krypa till korset i andra fall utan kunde bara ha hänvisat till mina särskilda förhållanden. Är det inte märkligt att den ena dagen kan man tjurskalligt kräva tömning vartannat år och i nästa sekund kan man helt och hållet överlåta ansvaret på fastighetsägaren utan någon som helst kontroll?

BEVIS SOM ÅBEROPAS

Det är svårt att skilja på vad som är bevis eller skäl för ändringsyrkandet. Under föregående punkt finns väl bevis nog! Men jag skall i alla fall lägga till en sak. Vid provtagningen 2001 bevisade jag att jag förorenade med mellan en tiondel (BOD7) och en sjättedel (COD-CR och N-tot) av vad den ”medelanslutne” förorenar som är ansluten till Käppala. Vad beträffar P-tot så har jag inte gjort några nya mätningar nu när jag sedan fyra (år) använder Grummes fosfatfria tvättsåpa. Jag skulle uppskatta att det idag ligger på nivån en tredjedel. Men det har väl samhället ingen som helst intresse av att medverka i en sådan forskning? Det kunde ju vara för besvärande om man fick fram några fakta!

Till sist är det beklämmande att konstatera att jag har kommit med en lösning, som myndigheterna gör allt för att förtiga och förringa, på de miljöproblem som omhändertagande av avloppsvatten innebär. Som bekant har ju EU vissa ”synpunkter” på vad som från och med i år gäller om deponi av avloppsslam. Men det kan väl alltid samhället ”dribbla” bort och hitta på något ljug ikring!

Åre den 3 januari 2005
Hans Lönn

Med anledning av denna "artikel" har jag för kännedom fått ta del av följande mail:

Daniel,

Med hänvisning till vårt telefonsamtal i onsdags, sänder jag här det överklagande till Miljööverdomstolen, som min kurskamrat Hans Lönn har lämnat in. För att sätta dig in i bakgrunden, bifogar jag även en artikel som Hans publicerat i VVS-Forum. Där beskriver han den VA-anläggning, han har utfört på sin fastighet på Älgö.

Som framgår av Hans skrivning till domstolen, så är han rejält förbannad. Man skulle – om man inte känner honom – kunna tro att han är en halvtokig rättshaverist. Men snarare har han av omgivningen drivits in i den situation, där man är beredd att använda uttrycket: "ni gör mig galen". En omgivning där brist på kunskap (engagemang?), kommersiella hänsyn och (politisk) arrogans, tycks ha stort spelrum. Den senare har Hans i detta fall funnit råda ända upp i partitoppen.

Och ändå vill han ingenting annat än, att få möjlighet att pröva och verifiera det, som han har funnit vara sanning. Det är ju just på detta sätt som forskning och utveckling normalt bedrivs. Speciellt inom området små VA-anläggningar, efterlyser man ju för närvarande mer av detta – och mer kunskapsöverföring till politiker och tjänstemän ute i kommunerna.

Därför hoppas jag att du kan ta dig tid att studera det här ärendet och gärna vidarebefordra Hans’ skrivelse till fler i din omgivning. Du nämnde under vårt samtal Ola Palm vid JTI. Honom känner Hans till och har – hittills utan att lyckas – erbjudit att komma ut till Älgö för att på ort och ställe se på anläggningen (något som jag är förvissad om att du också är välkommen att göra).

Slutligen: Nytänkare som Hans Lönn har väl i alla tider och på alla fronter ofta motarbetats av det rådande etablissemanget. Vi som kommer i kontakt med ett sådant fall, kan då för det första undersöka, om vi anser att där ser ut att finnas någon sanning att försvara. Tycker vi i så fall, att det är bekvämast att förhålla sig passiv och låta "galningen" föra sin kamp ensam? Eller vill vi stå upp och ta del i den kampen? För mig personligen framstår Jesu kamp mot fariséerna och sanhedrin som urtypen för en sådan konflikt.

Mvh,

Nils L

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2010-02-26 20:57  Inlagd av: Hans Lönn
Av någon anledning har min kommentar, som jag lade in för flera år sedan försvunnit!
Jag vill då bara än en gång tala om att jag så klart "förlorade"! Vårt rättsväsende börjar alltmer framstå som klart underutvecklat!

Tillbaka