Demokrati - för vem i Nacka kommun?

Synpunkter på gatukostnadsutredning för Älgö mm
(ref Nacka Kommun 2006.02.22, DNR KFKS 545/2005 258, projektnr 9528)

Bakgrund

Undertecknad har i egenskap av fastighetsägare på Älgö beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad gatukostnadsutredning. Men först vill jag göra några reflektioner kring arbetet med den nya detaljplanen för Älgö. Gatukostnadsutredningen är ju en del i den nya detaljplanen!

Arbetet har nu pågått sedan 1995 (?) utan att några egentliga kunskaper har tillförts. Det beror så klart på att framförallt tjänstemännen gång på gång kört huvudet i väggen och föreslagit kommunalt huvudmannaskap för vägar och VA. Detta har hela tiden varit emot älgöbornas önskemål. Inte minst framkom det i remissvaren på detaljplaneförslaget 2001. 85 % av de drygt 300 svaren sade nej till det framlagda förslaget. Ändå fortsätter man att köra fram samma gamla förslag. Vid ett av mötena på Samskolan i mars fick de 60 närvarande frågan om de var nöjda med föreliggande gatukostnadsutredning. Ingen var nöjd!

Ur demokratisk synpunkt är detta otroligt! Vi har ju valt våra politiker för att företräda oss men det tycks inte spela någon roll att vi har en borgerlig majoritet i Nacka. Erik Langby i egenskap av diktator i kommunen är inte ett dugg bättre än den maktens arrogans som socialdemokraterna demonstrerat i decennier. Vi medborgare betraktas som vi inte förstår vårt bästa och som vi är förståndshandikappade.

Jag tänker då särskilt på den upphandling som kommunen gjort av vägar och VA till Lännersta etapp 1A och B. I anbudet ombedds entreprenören att i sitt anbud beräkna vad anläggningskostnaden för enbart VA-anläggningen är. Det är en totalt godtycklig siffra som anges, till intet förpliktigande för entreprenören. Eftersom den motsvarar 45 000 SEK per fastighet tycker jag att man i så fall endast skulle ha handlat upp VA: t! Vilken lysande affär för kommunen som sedan kan ta ut 120 000 SEK i anslutningsavgift! Men våra bondfångare till politiker och tjänstemän har då i stället mage att dra ifrån 45 000 SEK från de totala kostnaderna och påstå att vägarna kostar resten! Och så tar man sedan ut 120 000 SEK i anslutningsavgifter. Eller kanske det blir så i slutändan att man ”bjuder” litet på anläggningskostnaderna för vägarna och tror att vi skall gå på detta bedrägliga förfarande!

På tal om bondfångeri har gatukostnaderna för Älgö på några år stigit, om jag inte har fattat det fel, med 250 %. Men är ännu inte på den nivå som jag redovisar nedan. Det är så klart bondfångeri att från början gå ut med för låga kostnader för att i alla fall kunna locka med några. Jag är helt övertygad om att de få som varit för kommunalt huvudmannaskap för vägar och VA blir bedrövade om de får reda på sanningen. Det är ju tom så otroligt att det finns fastighetsägare på Älgö som varit för denna lösning för att man trott att det skulle alla skattebetalare i Nacka vara med och betala så att det inte kostat något extra för älgöborna.

Gatukostnadsutredningen innebär dessutom att alla principer för ett seriöst ingenjörsarbete har ignorerats. De flesta vägarna ligger direkt på berg. Det finns inga logiska krav att man då måste spränga bort den översta metern för att sedan bygga upp vägkroppen. Det är mera logiskt att förstärka de delar som inte ligger direkt på berg. Men bondfångarna har så klart räknat ut att då kan man passa på att lägga ner VA-ledningarna i vägkroppen.

Jag ser inte någon skillnad på förutsättningarna vad beträffar topografi, mängden berg etc. mellan Älgö och nu nämnda del av Lännersta. Till kostnaderna för Lännersta måste läggas kostnaderna för dykarledningarna under Baggensfjärden. Avloppet måste dessutom anslutas vid Baggensstäket på Lännerstasidan till en uppskattad kostnad av 40 MSEK eftersom den avskärande huvudavloppsledningen vid Grand Hotell inte har tillräcklig kapacitet. Till det skall läggas att det måste byggas en tryckstegringsanläggning för vattnet (vattentorn eller annan lösning) och att vattnet måste kloreras mera för att det annars inte kommer att finnas något kloröverskott till älgöborna. Och så skall vi inte glömma bort vad som ur hygienisk synpunkt kommer att hända med vattnet i alla stillastående tarmar under vinterhalvåret.  Om jag ändå säger, för att vara på den säkra sidan, att det inte blir några merkostnader för Älgö ger en direkt proportionering av kostnaderna per löpmeter väg resp.VA för Lännersta överfört till Älgö att vägar och VA kommer att kosta 650 000 SEK per fastighet i snitt!  

Eftersom jag är civilingenjör på väg- och vatten och själv följaktligen kunde ha varit i Anders Ekengrens ställe blir jag beklämd av att se att det inte finns någon yrkesstolthet längre. Det är nämligen fullständigt klart att tjänstemännen under hela detaljplanearbetet åsidosatt sina kunskaper, får jag hoppas, och aldrig vågat föra en öppen dialog. Vad gör man inte för att få behålla sina arbeten? Och det får man inte om man inte dansar efter Erik Langbys pipa!

I rubricerad handling redovisar kommunen att detaljplan för Älgö kommer att upprättas och innehålla två alternativ. I samrådsunderlaget avseende gatukostnader återfinns bara ett fullständigt redovisat alternativ – det om kommunalt huvudmannaskap. För alternativet enskilt huvudmannaskap redovisas endast Älgövägen och inget om det lokala vägnätet (utöver del av Bergabovägen).  Det är således svårt att väga de två alternativen mot varandra.

Vidare önskas samråd om en del av kostnaderna – för en mindre del av de kommande planalternativen - innan de två alternativa detaljplanerna presenterats, vilket ytterligare understryker det svåra att i detta skede ta ställning och ge samråd/synpunkter på ett adekvat sätt.

Jag yrkar att samrådet måste omfatta minst hela kostnadsbilden för gator mm i de två alternativen. En kostnadsutredning avseende anläggningsförättning bör således genomföras.

Med det underlag som nu föreligger ger mig dock tillräckligt underlag att säga nej till det kommunala huvudmannaskapet för hela Älgö, inkl hela Bergabovägen.
Jag förordar enskilt huvudmannaskap med Vägföreningen kvar för det lokala vägnätet. Kommunalt huvudmannaskap för Älgövägen

Synpunkter på presenterad gatukostnadsutredning

Jag yrkar att vägbredden bibehålls på Vägföreningens nuvarande vägar, de kompletteras med mötesplatser och siktröjning. Vägbeläggning utförs till avsevärt lägre kostnad mm. Allt svarande mot de krav på vägstandard som nu finns och som tål 100% permanentboende.

Jag anser att kommunen inte har tagit hänsyn till tidigare taget beslut om att Älgö så långt som möjligt skall bevara sin unika skärgårdskaraktär.

Jag vill inte ha någon vägbelysning på det lokala vägnätet som nu förvaltas av Vägföreningen

Jag anser att slutpunkt för bussen skall vara kvar på nuvarande plats – flytten ger inget mervärde. Dessutom innebär grusning av fotbollsplanen en direkt förfulning av miljön och ett ytterligare förstörande av Älgös karaktär som skärgårdsö.

Grönområdena, parkmark och bad mm, skall vara kvar i enskilt huvudmannaskap

Älgövägen bör inte breddas generellt, då det ger en sämre trafikmiljö (högre hastighet). För övrigt torde Älgövägen i sin nuvarande utformning vara en av Storstockholms allra vackraste. SL kan om så behövs utnyttja mindre buss. För min egen del innebär förslaget att jag helt avskärs från kontakt med Älgövägen. Jag får ett ca 6 meter högt stup i lutning 10:1!!!! Det betyder att samhället måste bekosta en ny väg upp till min och mina grannars tomter via Marenparkeringen. Kostnaderna för detta kan uppskattas till 3 MSEK. Detta är absurt med tanke på kravet att Älgös karaktär av skärgårdsö skulle bevaras.

Jag tillstyrker inte att Älgövägen tillförs en gångbana. Ett bättre alternativ är att en gång- och cykelbana förläggs i strandkanten i Kyrksundsvägens förlängning fram till Häradsgränsen. Det skulle innebära att de allra flesta älgöbor skulle få ca 500 m kortare gångväg till Solsidan och till en bråkdel av kostnaden för en gångväg längs Älgövägen.

Älgövägens kostnader skall bekostas av kommunen. En breddning av Älgövägen ger inget mervärde för mig som älgöbo, snarare tvärtom! Jag är dock införstådd med att denna lösning bara har ett syfte, att tillfredsställa bondfångaren! Angivna kostnader är ju direkt abnorma. De räcker ju till att bygga en i stort sett halv ny 4-filig motorväg. Genom att blanda ihop dessa abnorma kostnader med Älgös inre vägar kan man dribbla med kostnaderna som man har lust.  

Älgövägen bör kulturskyddas i sin nuvarande form och linjeföring – en unikt vacker väg i skärgårdsnatur.

Åre den 23 mars 2006
Hans Lönn

PS. Nu skall det bli intressant att se hur resultatet av detta "samråd" kommer att manipuleras. Av 231 inkomna synpunkter är 201 emot förslaget och 30 för. Det betyder att 87 % är emot kommunens planer på att förstöra Älgös karaktär av skärgårdsö, dvs. att bredda alla vägar och att dra ut kommunalt VA och låta huvudmannaskapet övergå till kommunen. Nu har vi fått nog om inte planerna ändras! Vårt kommunalråd Erik Langby är en skam för våra politiker!

Saltsjöbaden den 12 april 2006
Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2006-06-06 10:37  Inlagd av: Brita Nordenberg  Betyg: 5
Bäste Hans,
Din inlaga kommer nog att rädda oss Älgöbor.Jag var på mötet den 30 maj och tog del  av hela den vansinniga planen Nacka Kommun ställt ut vid Forum Nacka och i Svenska Dagbladet genom sin "Kungörelse om Utställning" under rubriken "Plan& Byggärenden", den 30 maj 2006.
Vid mötet "Öppet Hus" den 30 maj /Älgö Vägförening & Älgö Fastighetsförening,kom det till min kännedom att jag (Älgö 52:15) blivit antecknad av Nacka Kommun som "positiv" till deras förslag om huvudmannaskap. VILKET inte stämmer. De har dribblat bort mina skrivelser & troligtvis många andras. Således har jag sänt nu mina besvär och protester med rekomenderad post, den 5 juni 2006, och ombett dito att återsända, i bifogat frankerat kuvert, kopia med diarienummer. Jag undrar om jag kommer att erhålla deras retursvar?!!!
Vad beträffar Älgövägen behövs ingen breddning, som Du skriver, dock hastighetsförändring. Från 50 till 30 km hela sträckan,p.g.a. nya generationens rika  snorvalpar som kör i 80km!!!
Med bästa häsningar,
Brita Nordenberg  


2006-06-07 12:31  Inlagd av: Hans Lönn
Bästa Brita!

Jag blir så klart mycket glad åt Din kommentar. Tänk om mitt svar skulle kunna rädda älgöborna! Jag är dock inte lika positiv som Du. Politiken har ju blivit ett skämt!

1982 stod jag på 25: e plats på en moderat riksdagslista i Stockholm. 15 kom in. Men nu har jag insett att moderaterna också tror att man kan lura oss vanliga människor, som försörjer dom, med floskler. Det finns uppenbart ingen koppling mellan retoriken och den praktiska verkligheten.

För mig borde moderat politik vara ”att skapa möjlighet för den enskilde att ta ett personligt ansvar för sitt liv och mera fråga vad individen kan göra för samhället än tvärtom”. Så maktgalna översittare som Erik Langby har ingenting annat i sitt huvud än att till varje pris få bestämma. Men inte nog med det, jag har personligen informerat Fredrik Reinfeldt om Eriks agerande men inte bevärdigats med ett svar!

Jag är numera helt övertygad om att ”politikerna inte vill ha några kunskaper för det blir en belastning om man vill föra en viss politik”. En gång i tiden skrattade jag glatt åt detta citat, som ursprungligen kommer från en högt uppsatt ”kommunistpolitiker”.

Med varma hälsningar
Hans Lönn
2006-06-08 11:16  Inlagd av: Johan Kjellman
Bästa Hans!
Det är beklämmande att läsa att kommunen om och om igen kör över medborgarna. Som du skriver så är det ju VI som väljer dom för att företräda oss och inte tvärtom.
Vi inom Nackal!stan har som en av våra huvudpunkter att det ska vara verklig demokrati. D.v.s. att de som bor inom ett område bäst är lämpade att se vad som behövs göras.
Lycka till i fortsättningen och jag hoppas att vi även ska kunna påverka i rätt riktning.
Nackal!stan ställer upp i kommande kommunalval.

2006-06-08 16:55  Inlagd av: Hans Larsson  Betyg: 5
Tyvär så är det sant det du har skrivit,om våra folkvalda politiker,det var en väldigt bra artikel du har skrivit.

Hasse Larsson / Lännersta  omr 2

2006-10-22 12:26  Inlagd av: Brita Nordenberg  Betyg: 5
Bäste Hans Lönn,
Jag hoppas att Du kämpar kvar för att bevara Älgö för oss...som inte är så "rika".
M.v.h.,
Brita


Tillbaka