Demokrati - ett skämt i Nacka kommun

Nacka Kommun (Områdesnämnden Fisksätra – Saltsjöbaden samt Kommunstyrelsen/ Exploateringsenheten)
131 81 Nacka


Yttrande över detaljplaner och gatukostnadsfördelningar för Älgö Dnr KFKS
153/2005 214 resp. Dnr 545/2005 258

Bakgrund

Undertecknad har i egenskap av fastighetsägare på Älgö beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade detaljplaner och kostnadsfördelningar för Älgö. Men först vill jag göra några reflektioner kring arbetet med den nya detaljplanen för Älgö.

Arbetet har nu pågått sedan 1995 (?) utan att några egentliga kunskaper har tillförts. Det beror så klart på att framförallt tjänstemännen gång på gång kört huvudet i väggen och föreslagit kommunalt huvudmannaskap för vägar och VA. Detta har hela tiden varit emot älgöbornas önskemål. Det framgick klart och tydligt av remissvaren på detaljplaneförslaget 2001. 85 % av de drygt 300 svaren sade nej till det framlagda förslaget. Men denna kompakta majoritet kvarstår ännu i denna dag. Nu senast i samrådsyttrandena över gatukostnadsutredningen 2006. Ändå fortsätter man att köra fram samma gamla förslag.

Det är beklämmande att än en gång behöva konstatera att våra synpunkter på gatukostnadsutredningen inte överhuvudtaget beaktats. Inte nog med detta, i sammanställningen av de så kallade samrådsyttrandena, har man medvetet inte sorterat yttrandena rätt. I storleksordningen 60 yttranden är felregistrerade eller försnillade. Om detta inte är kriminellt vet jag inte vad detta ord innebär.

Ur demokratisk synpunkt är detta otroligt! Vi har ju valt våra politiker för att företräda oss men det tycks inte spela någon roll att vi har en borgerlig majoritet i Nacka. Erik Langby i egenskap av diktator i kommunen är inte ett dugg bättre än den maktens arrogans som socialdemokraterna demonstrerat i decennier. Vi medborgare betraktas som vi inte förstår vårt bästa och som vi är förståndshandikappade.

Eftersom jag är civilingenjör på väg- och vatten och själv följaktligen kunde ha varit i Anders Ekengrens ställe blir jag beklämd av att se att det inte finns någon yrkesstolthet längre. Det är nämligen fullständigt klart att tjänstemännen under hela detaljplanearbetet åsidosatt sina kunskaper, får jag hoppas, och aldrig vågat föra en öppen dialog. Vad gör man inte för att få behålla sina arbeten? Och det får man inte om man inte dansar efter Erik Langbys pipa!

Yrkanden

Jag yrkar att rubricerade detaljplan med tillhörande gatukostnadsfördelning avslås i sin helhet. Särskilt löjligt framstår det att planens så kallade alternativ för enskilt/enskilt huvudmannaskap inte på något sätt innebär att de alternativ som älgöborna förordat i åratal framkommer i planförslaget. Kommunen har mage att ställa ut förslaget med en enda skillnad och det är vilken som skall vara huvudman!

Jag yrkar alltså på enskilt huvudmannaskap för vägarna inne på Älgö (Älgövägen är ju redan kommunal) och enskilt huvudmannaskap för vatten och avlopp. Det innebär att,  

Älgö Vägförenings förslag till förbättring av vägarna genomförs och att ingen belysning sätts upp på de lokala vägarna.

Älgövägen inte åtgärdas annat än med smärre justeringar där några stolpar flyttas för el och telefon som står för nära vägen liksom att några små bergsklackar tas bort där de begränsar sikten eller utgör en allmän trafikfara. För övrigt torde Älgövägen i sin nuvarande utformning vara en av Storstockholms allra vackraste.

Gångbanan får en konstruktiv lösning genom att Älgövägen inte breddas. Den kan lösas genom en förlängning av Kyrksundsvägen, i form av gång- och cykelväg, längs vattnet fram till Häradsgränsen.

VA-frågan löses genom enskilda lösningar för vatten och avlopp. Friskvattnet erhålles som idag genom befintliga brunnar. För de som så önskar, för att deras vatten inte håller god vattenkvalitet eller har för dålig tillrinning, skapar vi en ”gemensam” enskild lösning genom att borra upp ett antal nya brunnar med ett lokalt distributionsnät. Avloppet tas om hand genom en särskild rening av BDT-vattnet på platsen, enligt undertecknads lösning, så att vattnet återföres till naturen. Det s.k. svartvattnet tas om hand antingen genom multrum eller sluten tank. Innehållet i de slutna tankarna tas omhand i en våtkomposteringsanläggning vars slutprodukt, till skillnad mot Käppalas, direkt kan användas som jordförbättringsmedel.

Jag yrkar vidare att

Ändstationen för Älgöbussen blir kvar på sin nuvarande plats vid vändplanen och kiosken.

Alternativet enskilt/enskilt för grönområden och platsmark skall gälla och förvaltas i Vägföreningens regi.

Älgövägen kulturskyddas i sin nuvarande form och linjeföring – en unikt vacker väg i skärgårdsnatur.

Det undantagna området, för master m m, i detaljplanen på berget vid Trappstigen utgår. Det strider mot sunt förnuft att en ny plan skulle innehålla en vit fläck på kartan för att man i ett senare skede skulle kunna göra vad man vill där.

De synpunkter som jag framfört i mitt remissyttrande på detaljplanen 2001 i valda delar kvarstår. Det är för jobbigt att tjata om dem! Därför bifogas mitt yttrande från 2001.  

Jag yrkar vidare utifrån hur jag direkt berörs av förslaget att

Älgövägen inte breddas eftersom jag och mina grannar på berget blir helt avskurna från kontakt med vägen genom att ett ca 6 meter högt stup uppkommer. Det betyder att samhället måste bekosta en ny väg upp till min och mina grannars tomter via Marenparkeringen. Kostnaderna för detta kan uppskattas till 3 MSEK. Detta är absurt med tanke på kravet att Älgös karaktär av skärgårdsö skulle bevaras.

Min BDT-reningsanläggning måste vara en godkänd lösning enligt kommunens kretsloppskriterier. Det är totalt orimligt att en godkänd lösning skall ha ett hundraprocentigt kretslopp! Annars blir kommunens alternativ om att man fritt skall få välja en kretsloppslösning bara ett löjligt spel för gallerierna. Alla inom kommunen vet för övrigt om att min BDT-reningsanläggning renar vattnet så mycket att jag förorenar med mellan en tiondel och en trettiondel av vad ”den medelanslutne” till Käppala gör. Jämför även ovan vad som står om Käppalas slam. Det är inget kretsloppssystem!

Endast fem båtar tillhöriga Gåsöbor skall få ligga vid Kyrksundsbadet och att det inte skall var möjligt att både ha båt där och vid bryggorna vid Älgövik.

Nuvarande nio badplatser behålls för att vara en nödvändig tillgång för Älgöborna.

Jag yrkar vidare att idioti inte skall upphöjas till lag.

Älgövägens kostnader skall bekostas av kommunen eftersom det är en allmän kommunal väg som redan bekostats av oss alla skattebetalare En breddning av Älgövägen ger inget mervärde för mig som älgöbo, snarare tvärtom!  Angivna kostnader är ju direkt abnorma, eller vad sägs om att jag skulle få betala 171.000 SEK för att bli avskuren från kontakt med vägen.

De angivna kostnaderna räcker ju till att bygga en i stort sett halv ny 4-filig motorväg. Genom att blanda ihop dessa abnorma kostnader med Älgös inre vägar kan man dribbla med kostnaderna som man har lust. Det sprider ju ett löjets skimmer över hela förslaget att vi längs Älgövägen skulle debiteras ovan nämnda belopp och de älgöbor som inte bor längs Älgövägen bara skall betala ca 30 000 SEK. De har ju ännu mera nytta av vägen eftersom de flesta måste åka till vägens ände!

Men hela förslaget andas ju falskhet och mygel vad beträffar kostnaderna. Trots alla massiva protester mot flyttningen av bussens vändhållplats låssas planförfattarna som om ingenting. Det beror så klart på att om man inte driver denna fråga in absurdum så kan Älgövägens kostnader inte överhuvudtaget debiteras fastighetsägarna eftersom den redan är en kommunal väg!

Vidare är det självklart för den insatte att man måste ”fabricera” behovet av Älgövägens upprustning för att lagen säger att vi som bor längs Älgövägen inte skall vara med och bekosta de inre vägarna. Och kan man inte vältra över kostnaderna för de inre vägarna på oss så stiger kommunens förluster till långt över 100 MSEK!

Älgö den 9 juni 2006
Hans Lönn
Älgövägen 359
133 37 Saltsjöbaden
Ägare till Älgö 79:7

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka