Nu skall LAV ses över!


Till LAV utredare Anders Grönvall.

Den 11 maj 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ”ska se över hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras så att det inte alltid är kommunen som ska ansvara för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde. Ibland blir det billigare både för kommunen och för fastighetsägarna att fastighetsägarna går samman och skapar en så kallad gemensamhetsanläggning.

Som lagen ser ut idag saknas incitament för fastighetsägarna att ordna VA genom samverkan mellan fastighetsägarna. En mer flexibel lagstiftning kan ge mer optimala och kostnadseffektiva lösningar både för fastighetsägaren och för kommunen.”

Jag blir ytterligt besviken när jag ser att det inte finns några företrädare för de hundratusentals fastighetsägare som berörs av utredningen! Dock inte förvånad för så här går det alltid till i Sverige idag att man beslutar över våra huvuden! Jag, Hans Lönn, vill därför ta tillfället att berätta min egen VA-historia.

Jag är civilingenjör från KTH 1962 på Väg- och Vatten. Beroende på mitt intresse för VA-frågor läste jag efter mina ordinarie studier som specialstuderande VA-teknik för den legendariske läraren Bengt Gustavsson verksam på dåvarande VBB. Jag erhöll högsta betyget vid muntlig tentamen.

1965 blev jag byrådirektör på dåvarande VA-byrån med ansvar för all forskning på VA-området i Sverige. När Naturvårdsverket bildades 1967 blev det Vattenvårdsbyrån!

Jag var bl.a. med och skrev VA8 som Naturvårdsverket övertog med något författningsnr på 1987: (någonting). Det lilla sandfiltret hade dock en svaghet. Det bräddade vattnet fick ingen lösning som angavs för att sprida avloppsvattnet över hela filtret. När jag senare i livet gjorde en egen anläggning på Älgö i slutet på 80-talet kom jag på den geniala idén att lägga en geotextilduk överst på ärtsingeln!

Under min tid på VA-byrån tog jag min första strid i livet. Joel Liljendahl kom in med en ansökan om forskningsstöd på 300 000 kr. Min byråchef Bertil Hawerman var helt emot att bevilja något stöd för något så meningslöst! Typiskt för en byråchef på den tiden som var predestinerad till att bli chef på VAV! Mycket riktigt blev han det och han liksom nuvarande Svenskt Vatten har lagt locket på alla lösningar som innebär att samhällets mastodontlösningar med stora reningsverk är den enda lösningen! Jag blev irriterad och gick emot honom och så fick vi till en kompromiss – Liljendahl fick stödet som ett lån! Som vi alla vet idag så blev vakuumsystemet mycket framgångsrikt!

Jag vill betona att det inte är något fel på LAV. Lagstiftningen är alldeles utmärkt! Det är bara fel på vårt rättsväsende som uppenbart är helt ”kriminella” i sitt agerande genom att inte följa lagen. Jag vet av egen erfarenhet! Trots att lagen utan varje tvivel ger mig rätten att varken ansluta mig eller betala för anläggningskostnaden så har HD och Svea hovrätt dribblat bort det hela genom att MMDs dom, som är en domvilla, inte bevilja prövningstillstånd! Vilket strålande sätt att åsidosätta våra lagar!

Jag har en mängd artiklar på min hemsida om mitt ärende.
En god sammanfattning finns här!

Det finns inga hinder i nuvarande lagstiftning att man kan skapa en gemensamhetslösning genom att alla inom verksamhetsområdet måste använda sig av samma eller åtminstone lika god lösning! Det måste vara helt fel att fortsätta med sakernas nuvarande tillstånd. De kommunala reningsverken är möjligtvis den enda tänkbara lösningen i stora tätbebyggda städer men blir en ohållbar lösning i glesbygdsområden.

De stora reningsverken utgör ingen hållbar lösning. Rötslammet kan inte återföras till jordbruksmarken eftersom den positivt verksamma delen P och N är för mycket kontaminerat av skadliga ämnen som tungmetaller m.m! Det har man nu tagit ad notan i Stockholm som följdriktigt kör slammet till nedlagda gruvor i Norrbotten! Vidrigt men vad skall man annars göra?

Jag skulle tacksamt ta emot ett enda argument för att genomtänkta lösningar i glesbygd skulle var sämre när det gäller miljö, driftsäkerhet, ekonomi, EU-rätten och dess tillämpning i Sverige, rättssäkerhet.

En tickande bomb!Det finns många problem förknippade med de stora reningsverken. Jag har tidigare nämnt slammet men också med det vatten som släpps ut som innehåller e-colibakterier, P, N, koppar m.m, läkemedelsrester etc. Det är ingen tvekan om att det är hur lätt som helst att i en liten anläggning åstadkomma långt bättre rening och hållbarhet!

Det råder balans i vattnet när andelen kväve är 7 gånger mer än fosfor (VATTEN 63 193-208 Lund 2007). Minskar andelen kväve så växer cyanobakterierna till och de använder kvävet som finns i luften för att återställa balansen. Cyanobakterierna lever en vecka och när de dör så faller de till botten och då förbrukar de syret som finns där och då uppstår svavelväte som löser upp fosforn i bottensedimenten varpå cyanobakterierna växer till för att skapa en ny balans. Det som har skett i Östersjön är att stora delar av bottnarna är döda därför att algblomningarna har förbrukat allt syre på botten. Denna ”utveckling” eller cenario förtigs av samhället helt och hållet! Om det börjar finnas cyanobakterier exempelvis i råvattenintaget i Mälaren är vi snart illa ute!

En beklämmande verklighet!Jag besökte i nyligen ett Naturhus vid Vänerns strand norr om Vänersborg. En formidabel entusiast har skapat ett naturparadis genom att uppföra ett växthus som kläder in den vanliga lilla villan. I växthuset odlas, tomater, druvor, kiwi, fikon, aprikos, mandel och persika. Ett kretsloppshus i ordet verkliga bemärkelse!

Under 7 månader under året kommer det inget avloppsvatten överhuvudtaget från huset eftersom vattnet används för bevattning och så försvinner det via avdunstning! Under resten av året är avloppsvattnet i princip drickbart eftersom det passerat 2 bäddar för filtrering och bevattning av växterna! Efter växtbäddarna  finns ett vattenspel framför entrédörren och därefter leds ”oanvänt” avloppsvatten till en damm i trädgården med vattenväxter och gräskarp.

Det är fullkomligt absurt att fastigheten skulle tvingas in i kommunalt VA som nu håller på och dras ut i ett glest bebyggt område! Skadorna som de nya ledningsgravarna har gjort i vägarna och den fria naturen är förskräckliga! En ren miljöförstöring av ofantliga mått och omöjligt att återställa!

Visa nu att det trots allt finns kvar litet sunt förnuft i Sverige!Älgö den 1 oktober 2017

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2017-10-04 10:32  Inlagd av: /Anders Grönvall, Särskild utredare
Tack Hans för dina synpunkter. Jag delar din bild av att det finns ett stort problem med §6 LAV och vi arbetar  på att försöka lösa det. Kanske kan inte min utredning lösa alla problem men åtminstone ta
fram ett förslag som tar oss en bit åt rätt håll.


2017-10-04 10:44  Inlagd av: Janet Norbeck  Betyg: 5
Jag håller med dig i alla delar av din skrivelse.

2017-10-04 19:05  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Anders!

Mycket trevligt med den mera personliga kontakten här! Jag kan inte låta bli att kommentera den "berömda" eller bättre "beryktade" §6 i LAV. Skyddet för människors hälsa eller miljön behöver inte ordnas så att det blir sämre för miljön än genom enskilda anläggningar!

2017-10-04 19:06  Inlagd av: Hans Lönn
Tack Janet för ditt 100 %-iga stöd!

Tillbaka