Tänk att det i alla fall finns någon som kan mera än jag! Underbart!

Roland Ekstrand har på ett strålande sätt sammanfattat var vi står idag beträffande VA-frågan i Sverige! Han uttrycker sig så välformulerat och vårdat om idiotin som pågår så att jag blir litet avundsjuk!Det är ju inte min starka sida att vara "diplomatisk" när det är så uppenbart att kunskapsfakta negligeras totalt och man döljer det bakom politiska och andra beslut! Man blir t.o.m. så indoktrinerad i sin ovederhäftiga värld att man bortser från den egna lagstiftningen!

Dyr nota för Umeåbor.Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas att gå från hus och hem till ingen nytta. I den VA strategi som kommunen tagit fram redovisar man en utbyggnad av VA genom att inrätta nya verksamhetsområden. Alla fastighetsägare som hamnar inom de föreslagna verksamhetsområdena måste ansluta sig till det kommunala VA nätet och betala en anslutningsavgift som för närvarande är cirka 150000 kronor Är man pensionär och går till banken och vill låna pengar till denna utgift så kan man få nej beroende på att man har för små inkomster och då kan alternativet bli att man är tvungen att sälja sitt hus.

Kommunen hänvisar till Lagen om Allmänna vattentjänster § 6 ”Kommunens skyldigheter att ordna vattentjänster. Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön  behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för viss befintlig eller blivande bebyggelse.” Innan kommunen lägger ut nya verksamhetsområden som tvingar fastighetsägarna att ansluta till det kommunala nätet måste man undersöka vilka alternativa lösningar som finns. Kommunens åtaganden blir nödvändiga efter utredning först om inga andra lösningar finns. De som har enskilda avlopp brukar anklagas för att de är miljöbovar därför att de kan påverka fosforspridningen till sjöar och hav. En infiltrationsanläggning som inte direkt ligger vid sjökanten är en utmärkt lösning på avloppsproblemet eftersom infiltrationen sker via mark. Marken har en stor förmåga att binda fosfor (retention) som man tyvärr inte räknar med när man bedömer avloppsanläggningens påverkan på miljön.  Den mängd fosfor från ett enskilt hushåll som har blandat avlopp (vattentoalett och BDT) rör sig om cirka 1 kilo per år. Har man endast BDT (Bad, Disk och Tvätt) så är det så litet som 100 gram. Som jämförelse kan en svensk leråker innehålla 3600 kilo fosfor per ha som kan läcka till sjöar. I en enskild infiltrationsanläggning av dödas effektivt mikroorganismer och även läkemedelsrester av jordpartiklar. I reningsverk med direktutsläpp till sjöar och andra recipienter kan patogena mikroorganismer och läkemedelsrester gå rätt igenom reningsverket.

Det begrepp som kommunen hänvisar till för att kräva anslutning till det kommunala VA nätet är att enskilda anläggningar orsakar övergödning. Övergödning av sjöar och hav har blivit ”kejsarens nya kläder” som motiverar vad som helst. I Umeås fall så kan man konstatera att hela Bottenviken är näringsfattig och det gäller också många vattendrag och sjöar har blivit oligotrofa (näringsfattiga). Själva ordet övergödning leder tanken till att det finns för mycket näring i vattenförekomster som leder till algblomningar. Men algblomningar förekommer också i näringsfattiga vatten. Övergödning är den grund för att vidta åtgärder som leder till anslutning till det kommunala VA nätet. Man borde åtminstone ha en vetenskaplig grund för sitt agerande. Vad man istället borde fokusera på är levande hav, sjöar och vattendrag där det finna en balans mellan växtplankton – djurplankton - småfisk och större rovfiskar. Bristen på näring är den främsta orsaken till att antalet fiskar minskar i vattendrag och sjöar. Fritidsfiske kan bli en stor inkomstkälla om man satsar på turism men då krävs att man skapar förutsättningar för fiskens tillväxt.

Alternativet till en storskalig utbyggnad av avloppsnätet är att ta vara på den näring som hamnar i våra toaletter genom att införa vakuumtoaletter för att minska vattenmängden. Toalettvattnet samlas upp och hygieniseras varefter det kan spridas som gödsel på åkrarna. Vi har ett nationellt miljömål att 60 % av den fosfor som hamnar i vårt avlopp skall tillbaka i ett kretslopp och toalettvattnet innehåller både fosfor och kväve som växterna kan ta upp. I det kommunala reningsverket som producerar slam använder vi fällningskemikalier som gör att fosforn endast kan frigöras till 10 procent om vi använder det som gödning på åkrarna.

Beslutsfattarna i Umeå bör tänka om och skrinlägga planerna på den planerade storskaliga utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet. Enskilda avloppsanläggningar är bra ur miljösynpunkt. Finns enskilda anläggningar som inte fungerar så måste det givetvis åtgärdas. Alternativa avloppslösningar finns som borde utredas ordentligt så slipper fattiga pensionärer drabbas och Umeå kommun kan spara hundratals miljoner samtidigt som man kan angripa problemen med näringsbristen i vattendragen som gör att mängden fisk minskar. Levande sjöar och hav är målet som man kan nå om man tar vetenskapen till hjälp.

Roland Ekstrand

Svensk Klimatcertifiering

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2017-10-14 22:50  Inlagd av: Carl Lindstrom  Betyg: 5
Instämmer med Hans.  Att vara välbalanserad och se alla aspekter, är en dygd.  Men ibland behöver vi ett passionerat genombrott, som säger nej till långa manipulerande lagtexter som bara fungerar som kamoflage för intressen som vi inte rår på bakom deras rökridå ... jag talar om avlopps-industrins Intresseföreningen Svenskt Vatten, vars intresse det är att bygga rörnätverk som skapar mer och forslar mer avloppsvatten, som sedan ska "renas" och trots det är skälet till att Oceana säger att AVLOPP utan jämförelse är skälet till att haven dör. Själva inbjudan att göra sig av med allt, som vi inte vill ha förstör en resurs som är lika viktig eller t.o.m. viktigare än vattnet: den bredspektrala komplicerade växtnäringen som vårt toalettavfall består av och som totalförstörs när vi blandar det med allt annat ...  vi vet aldrig vad det är.
Jag håller med Ekstrand att vi bör sätta den resursen i första rummet för det är inte en resurs vi kan enkelt återskapa ... den rena växtnäringen. Man säger att den har kemikalier i sig från ursprunget i form av medicinrester men det sämsta vi kan göra med dom är att spola ut dom i en recipient (slutligen haven).  Svårnedbrytbara 'antidepressiva' ämnen som Prozac, antibiotica och hormonliknande ämnen gör sin maximala skada när de kommer rakt in i en marin miljö (fiskar, skaldjur, alger mm) och kan istället långtidskomposteras för att ge dem en rimlig chans att oskadligöras. Så jag vill lägga till en väg, som inte använder vatten och kräver nästan ingen skötsel, är exoterm så använder ingen energi, bara 1,6 watt för ventilation och är förmodligen det system som är minst sårbart av alla systemen ... den slutna långtidskomposteringen, som både Hans och jag har arbetat med.

2017-10-15 08:13  Inlagd av: Hans Lönn
Tack Carl för ditt stöd och väl genomtänkta synpunkter! Jag vill bara komplettera med hur institutionen Svenskt Vatten agerar! Jag bad om hjälp att få fram kontaktdata för Anders Grönvall! Trots ett löfte under galgen att höra av sig till mig teg man ihjäl det! Vilket löjligt agerande! Det gick så klart att få reda på det på annat sätt!

Tillbaka