Åtgärdspaketet

Det finns inga enkla nyckeltal för att beräkna vad energianvändningen borde vara i Din fastighet.

Varje byggnad är unik. Energianvändningen är beroende av byggnadens storlek och form, dess täthet och utförandet av byggnadskonstruktionen. Vind- och solförhållanden spelar in, likaså hur fastigheten sköts och vilka vanor de boende har ifråga om varmvatten, vädring, inomhustemperatur m m. Och sist men inte minst var fastigheten är belägen. Vi har tagit fram en mall som tar hänsyn till detta.

Mallen visar vad Din fastighet borde dra om Dina VVS-installationer är perfekt skötta, vattenförbrukningen är normal, Du eventuellt har tilläggsisolerat Din vind och kanske bytt ut Din oljepanna till en med rätt effekt m fl åtgärder. Det är aldrig frågan om att vidtaga några dyra och omfattande åtgärder. Återbetalningstiden är högst 2 à 3 år.

Även om Du inte skulle kunna minska Din energianvändning så måste Du ändå vara mycket intresserad av att få veta om Du är en professionell fastighetsförvaltare.

Vi jämför Din verkliga förbrukning med mallens nivå. Skillnaden talar om för oss vad som behöver göras. I det förslag till åtgärdspaket, som vi tar fram, talar vi exakt om vilka åtgärder du ska vidtaga. Är du intresserad av att gå vidare så får du reda på vilka förenklade beräkningar som mallen grundar sig på.

Om Du vill förkovra Dig ytterligare kring mallen mm kan Du läsa i Hans Lönns handbok "Spara Energi"