Upprop!

Hundratusentals människor utsätts nu för en omild behandling från samhällets sida! Jag syftar på alla som har blivit överkörda av rättssamhället eller som kommer att bli det när kommunerna bygger ut sina avloppsnät med tillhörande avloppsreningsverk!

Kommunalt VA eller ej har två ”utvecklingsfaser”. Först kommer inrättandet av verksamhetsområdet. Redan nu begår samhället ett övergrepp mot medborgarna. Av, LAV, Lagen om allmänna vatten tjänster, framgår det att med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver vattenförsörjning eller avlopp ordnas i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Särskild hänsyn skall tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser. Det innebär inte på något sätt att samhället har den bästa lösningen. Det utreds däremot aldrig om förutsättningarna på platsen bättre kan tillgodose lagens krav på skydd.

När verksamhetsområdet fastställts blir det näst intill omöjligt att slippa att ansluta sig och betala för anläggningskostnaden. Detta trots att LAV klart och tydligt stipulerar att man inte behöver betala om man kan ordna vattentjänsten bättre själv. Alltså att råvattnet är godkänt och avloppsreningen ger en påverkan på miljön som är mindre än den inte hållbara lösningen med det kommunala reningsverket. I §§ 24 och 25 står det!

Juridiken bakom om verksamhetsområdet tillkommit i laga ordning är mycket komplicerad. Ett hinder för att föra talan sätts upp genom att ifrågasätta om individen är part och/eller sakägare. Tycker man inte om beslutet är enda grunden till överklagande att det inte tillkommit på laga grund. Alltså det strider mot kommunallagen. Och till råga på allt elände så om en domstol upphäver beslutet så det ger inget resultat för det kommunala självstyret tar över!

Det är alltså totalt meningslöst att försöka få rätt mot samhället när det gäller lagligheten av verksamhetsområdets tillkomst! Det finns endast en juridisk lösning att pressa fram en visserligen oacceptabel lösning för samhället men realistisk för alla stackars fastighetsägare. Sverige förstår bara maktspråk!

Om vi kan föra upp ett mål i Europadomstolen att det finns en bättre lösning än stora kommunala reningsverk så skulle vi tvinga kommunerna att tänka efter före! Det blir omöjligt att lägga ut ett verksamhetsområde utan att ta reda på om fastighetsägarna vill uppfylla sina skyldigheter på annat sätt! För de som vill ha kommunalt VA kommer följden då bli ändå högre kostnader!

Undertecknad är mig veterligt den enda sakägaren som kan gå till EU-domstolen. Jag har drivit mitt ärende till Högsta Domstolen och inte beviljats prövningstillstånd. Jag har begärt resning för domslutet i Mark- och miljödomstolen eftersom det var en s.k. domvilla. Men varken Svea Hovrätt eller HD beviljade prövningstillstånd. Jag har alltså uttömt alla legala möjligheter i Sverige att slippa betala anläggningskostnaden. Jag har däremot fått beslut på att inte behöva ansluta mig.

EU-domstolen skulle således pröva två saker. Att min anläggning uppfyller villkoret att jag förorenar mindre men också att EU: s direktiv om de 15 miljömålen inte åsidosätts i Sveriges agerande. Givetvis kommer andra lösningar som ger motsvarande prestanda att då kunna godkännas.

Jag har undersökt förutsättningarna för att vända mig till EU-domstolen och tyvärr fått beskedet att jag måste använda mig av advokat. Jag erbjuder mig att ställa upp gratis i egenskap av sakägare om jag får hjälp med finansieringen. Om var och en som inser att detta är en framkomlig väg bidrager med 1000 kr skulle vi kunna få en möjlighet att få Sverige att ta reson i dessa frågor!

Jag är civilingenjör från Väg- och vatten på KTH och var på 60-talet ansvarig för all forskning på VA-området i Sverige. Jag satte min anställning på spel genom att gå emot min byråchef genom att bevilja forskningsstödet till det mycket lyckade systemet för att transportera avloppsvattnet genom vakuum systemet. Läs på denna länk för att få mera fakta!

Älgö den 11 november 2017


Hans Lönn

PS. På min hemsida www.fastighetsanalys.se finns det mer än 200 artiklar. Under rubriken VA-frågor finns allt redovisat som rör hur min anläggning ser ut och alla skrivelser till domstolarna!

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)


2017-11-13 00:26  Inlagd av: Carl Lindström  Betyg: 5
Vi kanske ska uppvakta de två moderater som utmanade Karolina Skog och se om de kan få igenom något i Sverige innan vi går EU eller ?
Jag ställer gärna upp med 1000 Kr ... kan vi hitta en advokat som själv har intresse av målet vore det bra

Tillbaka